Shternberg 1933

Shternberg, L. I. 1933. Giljaki, Orochi, Gol'dy, Negidal'tsy, Ajny (The Gilyak, Oroch, Goldi, Negidal, Ainu).

@book{shternberg1933a,
 address = {Habarovsk},
 author = {Shternberg, L. I.},
 key   = {Shternberg (1933a)},
 title  = {Giljaki, Orochi, Gol'dy, Negidal'tsy, Ajny (The Gilyak, Oroch, Goldi, Negidal, Ainu)},
 year  = {1933}
}